Иракли Ҕарибашвили - Қырҭтәыла апрокуратура аусзуҩцәеи Апрокуратура аусзуҩцәа рзанааҭатә амш рыдысныҳәалоит
Иракли Ҕарибашвили - Қырҭтәыла апрокуратура аусзуҩцәеи Апрокуратура аусзуҩцәа рзанааҭатә амш рыдысныҳәалоит

Қырҭтәыла апрокуратура анапхгареи, апрокурорцәеи, аусеилыргаҩцәеи, Қырҭтәыла апрокуратура аусзуҩцәеи Апрокуратура аусзуҩцәа рзанааҭатә амш рыдысныҳәалоит,- иануп Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили иҟаиҵаз адныҳәалара аҿы.

Аҧыза-министр иажәақәа рыла, ихьыҧшым, зпрофессионализм ҳараку, зусура алҵшәа ахылҵуа апрокуратура атәылауаҩ цыҧхьаӡа ишәарҭадара ахьчоит, убри аҟынтә, адемократиатә ҳәынҭқарра ахадаратә ашьаҟақәа иреиуп.

Қырҭтәыла апрокуратура анапхгареи, апрокурорцәеи, аусеилыргаҩцәеи, Қырҭтәыла апрокуратура аусзуҩцәеи Апрокуратура аусзуҩцәа рзанааҭатә амш рыдысныҳәалоит. Ихьыҧшым, зпрофессионализм ҳараку, зусура алҵшәа ахылҵуа апрокуратура атәылауаҩ цыҧхьаӡа ишәарҭадара ахьчоит, убри аҟынтә, адемократиатә ҳәынҭқарра ахадаратә ашьаҟақәа иреиуп. Салаҽхәаны исҳәар сылшоит ҳпрокуратура – ҳаамҭазтәи, аҳасабырбара зыҧхықәу, европатәи астандартқәа ирышьашәалоу институтс ишьақәгылеит ҳәа. Атәыла аҭышәынтәалареи азакәан аиҳаӡареи аиқәыршәаразы имҩаҧыжәго аусура ду азыҳәан ҭабуп ҳәа шәасҳәоит, наҟ-наҟгьы ақәҿиарақәа шәзеиҕьасшьоит”, – иазгәеиҭеит Иракли Ӷарибашвили.