Иракли Ҕарибашвили  - Қырҭтәыла Аахыҵ Кавказ аҿы ҭынч аусеицуреи аицынхареи еснагь иадгылан, абри ахырхарҭа ҳаҧхьаҟагьы инагӡахоит
Иракли Ҕарибашвили  - Қырҭтәыла Аахыҵ Кавказ аҿы ҭынч аусеицуреи аицынхареи еснагь иадгылан, абри ахырхарҭа ҳаҧхьаҟагьы инагӡахоит

«Шәамахьтәыла аҭышәынтәалареи адемократиатә аҿиареи ҳтәылеи арегиони рзы  аҵакы ду амоуп», — иҳәеит Қырҭтәыла Аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили  Ереван иофициалтә визит аҳәаақәа ирҭагӡаны Шәамахьтәыла уажәтәи Аҧыза- министр Никол Ҧашиниани  иареи еицымҩаҧыргаз абрифинг аҿы.

Қырҭтәыла аиҳабыра рнапхгаҩы ишазгәеиҭаз ала,  Қырҭтәыла Аахыҵ Кавказ аҿы ҭынч аусеицуреи аицынхареи еснагь иадгылан, абри ахырхарҭа ҳаҧхьаҟагьы инагӡахоит.

«Қырҭтәыла Аахыҵ Кавказ аҿы ҭынч аусеицуреи аицынхареи еснагь иадгылан, абри ахырхарҭа ҳаҧхьаҟагьы инагӡахоит. Ҳара азҵаарақәа рацәа рзы арегионалтә диалог ацхраара ҳазыхиоуп, абарҭ азҵаарақәа иреиуп аекономикеи, ахәаахәҭреи, акультуреи, егьырҭ агуманитартә зҵаарақәеи.  Аҭышәынтәалареи, аҭынчреи, адемократиатә принципқәеи рыхьчара азыҳәан ауп ақырҭуа жәлар европатәи евроатлантикатәи амҩа залырхыз», — иҳәеит Иракли Ҕарибашвили.

Қырҭтәыла Аҧыза-министр ишиҳәаз ала,  аиҧылара аан ҩ-ганктәи аусеицура ахадаратә хырхарҭақәа зегьы ирылацәажәеит.

«Иара убас, иазгәасҭар сҭахуп иахьатәи ҳаиҧылараҿы ҩ-ганктәи аусеицура ахырхарҭақәа зегьы ҳашрылацәажәаз. Ҳара иаҵшьны иазгәаҳҭеит аполитикатә диалог ҳшадгыло. Уажәтәи ахәаахәҭра-економикатә еизыҟазаашьақәа рырҭбааразы иҟоу аперспективақәеи аҿыц проектқәеи ҳарзааҭгылеит. Иара убас, атранспорт, аенергетика, атуризм, акультура, аҵара, аинновациақәа уҳәа, еиуеиҧшым аусхкқәа рҿы аусеицура арҭбаара ҳалацәажәеит.  Уажәазы аусхкқәа рацәа рҿы интенсивла аусеицура ҳаҿуп, аха, иҵегьы имаҷымкәа алшарақәа иҟоуп», — иҳәеит Иракли Ҕарибашвили.

 

Акомментари аҟаҵара