Иракли Ҕарибашвили Мцхеҭа-Мҭианеҭи атәылаҿацә апартиатә активистцәа дырҧылоит
Иракли Ҕарибашвили Мцхеҭа-Мҭианеҭи атәылаҿацә апартиатә активистцәа дырҧылоит

„Ақырҭуа гәахәтәы“ ахантәаҩы Иракли Ҕарибашвилии, апартиа анагӡаратә маӡаныҟәгаҩ Мамука Мдинараӡеи, арегионалтә маӡаныҟәгаҩ  Дмитри Самхараӡеи,  апарламенттә аиҳара алахәылацәеи Мцхеҭа-Мҭианеҭи атәылаҿацә апартиатә активистцәа ирҧылоит.

„Ақырҭуа гәахәтәы“ апресс-маҵзура адыррала,  аиҧылара мҩаҧысуеит уаҵәы, Мцхеҭа, асааҭ 13:00 рзы.

Аиҧылара ихы алаирхәоит Мцхеҭа-Мҭианеҭи арегионаҿ аҳәынҭқарра ахаҭарнак Давиҭ Нозаӡе.