Иракли Ҕарибашвили Џьамтәыла ацҳаражәҳәаҩ диҧылеит
Иракли Ҕарибашвили Џьамтәыла ацҳаражәҳәаҩ диҧылеит

«Ақырҭуа гәахәтәы» ахантәаҩы  Иракли Ҕарибашвили Қырҭтәыла иҟоу Џьамтәыла ацҳаражәҳәаҩ  Маҳмуд Адиб диҧылеит.

Аиҧылараҿы Қырҭтәылеи Џьамтәылеи ҩ-ганктәи реизыҟазаашьақәа ирылацәажәеит.

Иара убас, Қырҭтәылеи арегиони рҿы имҩаҧысуа апроцессқәа ирзааҭгылеит. Иаҵшьны иазгәаҭан аҭынчреи аҭышәынтәалареи аҵакы.

Ари аинформациа аланарҵеит «Ақырҭуа гәахәтәы» апресс-маҵзура.