Иракли Ҕарибашвили иҳәамҭала, Никол Ҧашиниани иареи реиҧылара аан  аҭынчратә инициатива ҿыц иалацәажәеит
Иракли Ҕарибашвили иҳәамҭала, Никол Ҧашиниани иареи реиҧылара аан  аҭынчратә инициатива ҿыц иалацәажәеит

Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили Шәамахьтәыла аҧыза-министри иареи реиҧылара дахцәажәеит асоциалтә аҳа «Твиттер» аҿы.

Аиҳабыра рнапхгаҩы ишиҩыз ала, аиҧылара аан аҭынчратә инициатива ҿыци арегион аҿы аҭынчреи аҭышәынтәалареи аиқәыршәаразы Қырҭтәыла ала абжьацәажәара анагӡареи иалацәажәеит.

«Шәамахьтәыла аҧыза-министр Никол Ҧашиниани сареи  ҳаиҧылара бзиан.  Ҳара ҩ-ганктәи аусеицуреи, Аахыҵ Кавказ азы аҭынчратә инициатива ҿыци, иара убас, арегион аҿы аҭынчреи аҭышәынтәалареи ашьақәыргыларазы Қырҭтәыла ала абжьацәажәара анагӡареи ҳалацәажәеит», — иҩит Иракли Ҕарибашвили.

 

Акомментари аҟаҵара