Иракли Ҕарибашвили  - Идуӡӡоу аинвестициатә проект „Амбасадори Баҭым Аиленд“ Баҭым иҕәҕәаӡоу жәларбжьаратәи арепутациа иаҳа аизырҳареи Аҷара аекономикатә аҿиареи иацхраауеит
Иракли Ҕарибашвили - Идуӡӡоу аинвестициатә проект „Амбасадори Баҭым Аиленд“ Баҭым иҕәҕәаӡоу жәларбжьаратәи арепутациа иаҳа аизырҳареи Аҷара аекономикатә аҿиареи иацхраауеит

Иахьа ҳара, адунеитә стандартқәа ирышьашәалоу ауникалтә проект ҿыц ҳалагоит, уи ҳрегион аҿы иалкаау проектуп. Апроект ала иазҧхьагәаҭоуп ҩ-адгьылбжьахабжак реиҿкаара, – иҳәеит Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили  „Амбасадори Баҭым Аиленд“ аргылара ашьаҭаркра ацеремониаҿы данықәгылоз. 

Аиҳабыра рнапхгаҩы ишиҳәаз ала, ари апроект 100 миллион адоллар еиҵамкәа аларҵоит,  2000-ҩык аҭыҧантәи ауааҧсыра аусурҭа роуеит.

„Шәызынтәгьы ҳаҭырқәҵара дула салам шәысҭар сҭахуп, иахьатәи амш шәыдысныҳәалоит, избанзар, иахьа ҳара, адунеитә стандартқәа ирышьашәалоу ауникалтә проект ҳалагоит, уи ҳрегионаҿ иалкаау проектуп. Апроект ала иазҧхьагәаҭоуп ҩ-адгьылбжьахабжак реиҿкаара. Иара убас, даҽа адгьылбжьахак агәырҿыхара-азҩыдаратәи, аспорттәи, арккаратәи акоммерциатә анхарҭатә атуристтә хырхарҭақәа еиднаҳәалоит, сара агәра ганы сыҟоуп ҳрегион аҿы абри идуӡӡоу аинвестициатә проект Баҭым жәларбжьаратәи ахьӡ иаҳа аизырҳареи Аҷара аекономикатә аҿиареи ишацхраауа”, – иазгәеиҭеит Иракли Ӷарибашвили.