Иракли Ҕарибашвили – Иахьа Қьырса аныҳәа дуи Аӡӡаахреи азгәазҭо ҳаитәылауааи аешьаратә ашәамахь жәлари иахьатәи амш рыдысныҳәалар сҭахуп  
Иракли Ҕарибашвили – Иахьа Қьырса аныҳәа дуи Аӡӡаахреи азгәазҭо ҳаитәылауааи аешьаратә ашәамахь жәлари иахьатәи амш рыдысныҳәалар сҭахуп  

«Иахьа Қьырса аныҳәа дуи Аӡӡаахреи азгәазҭо ҳаитәылауааи аешьаратә ашәамахь жәлари иахьатәи амш рыдысныҳәалар сҭахуп», — иҩит  Facebook аҿы Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили.

Аиҳабыра рнапхгаҩы ишазгәеиҭаз ала, ашәышықәсарацәалатә аиҩызареи аигәылареи шьақәгылеит апатуеиқәҵареи ақырҭуааи ашәамахьааи ирыбжьоу абзиабареи  ашьаҭала.

«Арҭ аизыҟазаашьақәа рырҕәҕәара сеигәырҕьоит. Агәабзиареи, аҭынчреи, мышхәыбзазареи шәзеиҕьасшьоит», — иҩит аҧыза-министр.