Иракли Ҕарибашвили – Ҳара активла аус ааует Қарҭ арегионаҿ иреиҕьу аҳаирбаҕәаза аиҿкааразы, аҩбатәи аетапаз   баҭымтәи аҳаирбаҕәаза амодернизациеи арҭбаареи  ҳгәы иҭоуп
Иракли Ҕарибашвили – Ҳара активла аус ааует Қарҭ арегионаҿ иреиҕьу аҳаирбаҕәаза аиҿкааразы, аҩбатәи аетапаз   баҭымтәи аҳаирбаҕәаза амодернизациеи арҭбаареи  ҳгәы иҭоуп

Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили, аиҳабыра иахьатәи реилатәараҿы,  атәылаҿ инарыгӡараны иҟоу апроект дуқәа дрылацәажәеит.

Ҕарибашвили иажәақәа рыла, аиҳабыра қарҭтәи аҳаирбаҕәаза апроект активла аус адырулоит, ари апроект иаларҵоит  500 миллион адоллар.

«Сынтәа ҳара имаҷымкәа апроект дуқәа рынагӡара ҳгәы иҭоуп. Уажәазы имҩаҧысуа аинфраструктуратә усурақәеи апроектқәеи роуп сызлацәажәо,  даҽазнык иазгәасҭар сҭахуп уажәы ҳара қарҭтәи аҳаирбаҕәаза апроект активла аус шадаауло, ари апроект иалаҳҵоит  500 миллион адоллар. Ҳара амбициеи амотивациеи ҳамоуп Қарҭ арегионаҿ иреиҕьу аҳаирбаҕәаза аиҿкааразы. Аҩбатәи аетапаз баҭымтәи аҳаирбаҕәаза арҭбаареи амодернизациеи ҳгәы иҭоуп», — иҳәеит Иракли Ҕарибашвили.