Иракли Ҕарибашвили – Еврокомиссиа алахәылацәа адокумент ианырҵеит Европатәи Ахеилак ишабжьарго Қырҭтәыла европатәи аперспектива аҭара
Иракли Ҕарибашвили – Еврокомиссиа алахәылацәа адокумент ианырҵеит Европатәи Ахеилак ишабжьарго Қырҭтәыла европатәи аперспектива аҭара

«Еврокомиссиа алахәылацәа адокумент ианырҵеит Европатәи Ахеилак ишабжьарго Қырҭтәыла европатәи аперспектива аҭара,  ҳтәыла Евроеидгыла алахәылас иҟаларцаз», — иҳәеит Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили апарламент аҿы данықәгылоз.

Аиҳабыра рнапхгаҩы иҳәамҭала,  ари анҵамҭаа аҭоурыхтә ҵакы амоуп.

«Аҵыхәтәантәи ашықәс азы ҳтәыла иамаз ақәҿиарақәа срылацәажәар сҭахуп. ҳәарада,  раҧхьа иргыланы,  сазааҭгылар сҭахуп мышқәак раҧхьа ҳтәыла иаиуз ақәҿиара хада. Рашәара  17 рзы Еврокомиссиа  аофициалтә документ аҿы аҭоурыхтә ҵакы змоу анҵамҭа ҟаҵан. Иаҵшьны иазгәасҭар сҭахуп,  ари анҵамҭа,  ииашаҵәҟьаны,  аҭоурыхтә ҵакы амоуп.  Раҧхьаӡа акәны,  ҳтәыла европатәи аперспектива иазкны анҵамҭа ҟаҵоуп. Еврокомиссиа алахәылацәа адокумент ианырҵеит Европатәи Ахеилак ишабжьарго Қырҭтәыла европатәи аперспектива аҭара,   ҳтәыла Евроеидгыла алахәылас иҟаларцаз. Еврокомиссиа иаднакылаз абри аӡбара аҭоурыхтә ҵакы амоуп. Насгьы, иаҵшьны иазгәасҭар сҭахуп Қырҭтәыла, Украинеи Молдовеи реиҧшҵәҟьа,  акандидат астатус аиура иазыҧшын.  Аха, европатәи ҳҩызцәа ари азҵаара ҽакала ишазныҟәаз аабеит, ҳажәлари ҳаҭыр зқәу адепутатцәеи аилыркаарақәа рысҭар сҭахуп», — иҳәеит аҧыза-министр.