Иракли Ҕарибашвили – Ҵыҧх ҩ-хыҧхьаӡарак змаз аекономикатә азҳара ҳаман  - 10,4 наӡына, сынтәатәи ашықәсгьы аекономикатә азҳара ду ала ҳалагеит
Иракли Ҕарибашвили – Ҵыҧх ҩ-хыҧхьаӡарак змаз аекономикатә азҳара ҳаман  - 10,4 наӡына, сынтәатәи ашықәсгьы аекономикатә азҳара ду ала ҳалагеит

Аиҳабыра реилатәараҿы Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили ишиҳәаз ала,  2022 шықәса иалагеит аекономикатә азҳара ду ала.

Аҧыза-министр иҳәамҭала, атәыла сынтәатәи абиуџьет еиқәыршәан  6% аекономикатә азҳара иазҧхьагәаҭаны,   аноминалтә аҩныҵҟатәи аалыҵ иазку азҧхьагәаҭа  64,8 миллиард  лари иаҟаран.

«Убри аамҭазы абарҭ апараметрқәа ҳамоуп: атауарқәа рекспорт  3,1 млрд адоллар иаҟароуп,  ари арбага ҵыҧхтәи арбага аасҭа  36%-ла еиҳауп; иара убас, иазгәасҭар сҭахуп атуризм аҟынтә атәыла ишаиуз  1,6 миллиард  адоллара ахашәала, ари арбагагьы ҵыҧхтәи  арбага аасҭа хынтә еиҳауп.  Ашықәс актәи квартал азы ишиашо атәым инвестициақәа рҭаӡара 922 млн адоллар иаҟаран,  ари арбагагьы ҵыҧхтәи арбага аасҭа ҩынтә еиҳауп,  2019 шықәса актәи азбжа арбага аасҭа  62%-ла еиҳауп.

Убри аҟынтә, сынтәа раҧхьатәи  7 мза рыла ҳара еиҭах ҩ-хыҧхьаӡарактәи аекономикатә азҳара ҳамоуп,  10,3%», — иҳәеит аҧыза-министр.