Иракли Ҕарибашвили  Баҭыми,  Қобулеҭии,  Хулои, Шуахевии,  Қедеи,  Хелвачаурии  "Ақырҭуа гәахәтәы" апартактивқәа дырҧылеит
Иракли Ҕарибашвили  Баҭыми,  Қобулеҭии,  Хулои, Шуахевии,  Қедеи,  Хелвачаурии  "Ақырҭуа гәахәтәы" апартактивқәа дырҧылеит

Анапхгаратә партиа ахантәаҩы Иракли Ҕарибашвили  Баҭыми,  Қобулеҭии,  Хулои, Шуахевии,  Қедеи,  Хелвачаурии  “Ақырҭуа гәахәтәы” апартактивқәа дырҧылеит. Ҕарибашвили ицын апартиа анагӡаратә маӡаныҟәгаҩ Мамука Мдинараӡеи арегионалтә маӡаныҟәгаҩ Дмитри Самхараӡеи.

Аиҧылараҿы  2024 шықәсатәи апарламенттә алхрақәа рзы аҽазыҟаҵара азҵаара иалацәажәон. Апартиа ахантәаҩы  Иракли Ҕарибашвилии анагӡаратә маӡаныҟәгаҩ  Мамука Мдинараӡеи ишазгәарҭаз ала, анапхгаратә партиа хықәкыс иамоуп арҭ алхрақәа рҿы аконституциатә аиҳара аиура.