Иракли Ҕарибашвили Азербаиџьан атранспорт аминистр Рашид Набиев диҧылеит
Иракли Ҕарибашвили Азербаиџьан атранспорт аминистр Рашид Набиев диҧылеит

Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили Азербаиџьан атранспорт аминистр Рашид Набиев диҧылеит.

Аиҳабыра радминистрациаҿы имҩаҧгаз аиҧылараан Қырҭтәылеи Азербаиџьани рстратегиатә партниорреи ҩ-ганктәи аусеицура арҿиара аперспективақәеи ирылацәажәеит.

Аганқәа рхаҭарнакцәа аекономикатә аҿиара иазку аиҳабырабжьаратә комиссиа аформатгьы иазааҭгылеит. Хшыҩзышьҭра азун  атранспорти аинформациатә технологиақәеи аусхкқәа рҿы аусеицура арҭбаара азҵаара. Ишазгәаҭаз ала, аиҳабыра рзы аҧыжәара змоу азҵаарақәа иреиуп атәыла атранспорттә функциа арҕәҕәареи арегионалтә атранспорттә центрны ашьақәыргылареи. Аиҧылара алахәылацәа Қырҭтәыла атранспорттә функциа аҿиара иазку арегионалтә инфраструктуратә проектқәагьы ирылацәажәеит.  Урҭ иреиуп Бақәа-Қарҭ-Ҟарс аихамҩатә цәаҳәа апроекти, Қырҭтәылатәи аихамҩа амодернизациа апроекти,  Мрагылара-Мраҭашәаратә автомагистраль аргылара апроекти.

Хшыҩзышьҭра азун ахәаахәҭра аусхкы аҿы атәылақәа русеицура. Ишазгәаҭаз ала, аҵыхәтәантәи ашықәсқәа рзы Азербаиџьан Қырҭтәылазы ахадаратә ҵакы змоу  ахәаахәҭратә партниорцәа  иреиуп.

 

Акомментари аҟаҵара