Иракли Ҕарибашвили Азербаиџьан арыцхәтә аҿиареи атранспорти рзы аминистр диҧылеит
Иракли Ҕарибашвили Азербаиџьан арыцхәтә аҿиареи атранспорти рзы аминистр диҧылеит

Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили Азербаиџьан арыцхәтә аҿиареи атранспорти рзы аминистр Рашид Набиев диҧылеит.  Ари атәы аарыцҳаиат аиҳабыра радминистрациа апресс-маҵзура аҟынтә.

Аусбарҭа адырра инақәыршәаны, аиҧылараҿы  2 тәылак русеицура иаҵанакәа еиуеиҧшым ахырхарҭақәа ирылацәажәеит, иара убас, иаҵшьны иазгәаҭан ақәҿиара ҷыда зхылҵуа апроектқәа  —  аихамҩа Бақәа -Қарҭ-Ҟарс, атранспорттә маршрут Амшын еиқәа – Каспиатәи амшын, акорридор Персиатәи аӡыбжьахала – Амшын еиқәа, иара убас, абаҕәаза иаҵәақәагьы.

«Ишазгәаҭаз ала, атәылақәа қәҿиарала русеицура  – атранспорттә корридор Европа–Азиа ашҟа аидара адыҧхьалара иацхраауеит, ари афактор аҩ-тәылак рекономика  хырҳагара азаанагоит.

Аиҧылараҿы иаҵшьны иазгәаҭан арегион аҿиаразы аҭынчреи аҭышәынтәалареи аҵакы.  Қырҭтәыла аҧыза-министр ишиҳәаз ала, Қырҭтәыла Аахыҵ Кавказ арегион аҿы ҭынч аусеицура иадгылоит, аекономика, ахәаахәҭра, акультура уҳәа, еиуеиҧшым азҵаарақәа рзы арегионалтә диалог ацхраара иазыхиоуп. Абри ауп изызку аҧыза-министр иаҧшьигаз аҭынчратә инициатива, уи ала иазҧхьагәаҭоуп Қырҭтәылеи,   Азербаиџьани, Шәамахьтәылеи рыбжьара адиалоги аусеицуреи аформат аҧҵара.

Иара убас, аиҧылараҿы Украина имҩаҧысуа аибашьреи арегион ашәарҭадара иадҳәалоу азҵаарақәеи ирзааҭгылеит», — иануп аиҳабыра радминистрациа адырраҿы.