Иракли Ҕарибашвили Австриатәи ареспублика афедералтә канцлер Карл Неҳаммер диҧылеит
Иракли Ҕарибашвили Австриатәи ареспублика афедералтә канцлер Карл Неҳаммер диҧылеит

Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили Австриатәи ареспублика афедералтә канцлер Карл Неҳаммер диҧылеит. 

Аиҳабыра радминистрациаҿы имҩаҧгаз аиҧылараан ҩ-тәылак русеицура аусхәаҧштә ахадаратә хырхарҭақәеи уажәазы қәҿиарала имҩаҧысуа аусеицура иаҳа арҭбаара аперспективақәеи ирылацәажәеит. 

Иаҵшьны иазгәаҭан Австриа афедералтә канцлер Қырҭтәыла ивизит аҵакы, ишазгәаҭазала, ари авизит даҽазнык ишьақәнарҕәҕәоит Австриа ҕәҕәала Қырҭтәыла ишадгыло,  Қырҭтәыла Австриазы акрызҵазкәа агеополитикатә партниорс ишыҟоу.  

Аҧыза-министр ишиҳәаз ала, Қырҭтәылеи Австриеи  аиҩызаратәи апартниортәи еизыҟазаашьақәа рыбжьоуп, урҭ шьақәгылеит азеиҧш европатәи апринципқәеи аинтересқәеи рышьаҭала. Аиҳабыра рнапхгаҩы ишазгәеиҭаз ала,  Австриатәи ареспублика, Қырҭтәыла асахьала,  арегиони уи анҭыҵи аҭынчреи аҭышәынәталареи аиқәыршәаразы азеиҧш европатәи принципқәеи аинтересқәеи рыхьчара иацхраауа, зыгәра угаша апартниор дамоуп. Иаҵшьны иазгәаҭан арегионаҿгьы адунеиаҿгьы  иҟоу апроблемақәа рыӡбаразы азеиҧш ҽазышәара аҵакы. 

Иара убас, аиҧылараҿы иазааҭгылеит Кавказтәи арегиони Европеи еимыздо Амшын еиқәа аӡаҵантәи афымцатә кабель аҭоурыхтә проект. Иаҵшьны иазгәаҭан ари апроект иамоу астратегиатә аҵакы ду. 

Аганқәа рхаҭарнакцәа евроинтеграциа апроцессаҿ Қырҭтәыла апрогресс иалацәажәан, ишазгәарҭаз ала, Евроеидгыла алалара апроцесс аҿы Австриа ҕәҕәала Қырҭтәыла иадгылоит. Иракли Ҕарибашвили Карл Неҳаммер ҭабуп ҳәа иеиҳәеит Қырҭтәыла евроинтеграциеи, ахьыҧшымреи, аҵакырадгьылтә акзаареи адгыларазы. 

Аиҧылараҿы аганқәа рхаҭарнакцәа ҩ-ганктәи аизыҟазаашьақәа ирыҵанакәа азҵаарақәа рацәа ирылацәажәеит, урҭ  рыбжьара, ахәаахәҭреи аекономикеи, атуризми, аенергетикеи аусхкқәа рҿы аусеицурагьы. Иаҵшьны иазгәаҭан атәылақәа рыбжьара иҟоу аекономикатә потенциал инагӡаны ахархәара аҵакы.