Иракли Ҕарибашвили – Авакцинациа иадҳәаланы иахьа иҟасҵаз аҳәамҭа ииашамкәа еилыркааит, ҳәарада, авакцинациа ахатәгәаҧхаралоуп ишымҩаҧысуа, ауаҩҧсы ихала уи иӡбароуп
Иракли Ҕарибашвили – Авакцинациа иадҳәаланы иахьа иҟасҵаз аҳәамҭа ииашамкәа еилыркааит, ҳәарада, авакцинациа ахатәгәаҧхаралоуп ишымҩаҧысуа, ауаҩҧсы ихала уи иӡбароуп

«Авакцинациа ахатәгәаҧхаралоуп ишымҩаҧысуа, ауаҩҧсы ихала уи иӡбароуп», — иҳәеит Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили Ахмеҭа ахада иҭыҧ азы акандидат Алеқси Пицхелаури ажәлар данрыдигалоз.

Аиҳабыра рнапхгаҩы ишиҳәаз ала, иахьатәи аиҧыларақәа руакы аҿы иара авакцинациа иадәҳаланы иҟаиҵаз аҳәамҭа ииашамкәа еилыркааит.

«Ҳәарада, аепидемиологиатә ҭагылазаашьа цәгьоуп. Ҳара ауаа анзырҵәо авирус ҳаҿагыланы ҳақәҧоит. Ауааҧсыра даҽазнык срыҳәар сҭахуп алаҵа ҟарҵарц. Иахьатәи аиҧыларақәа руакы аҿы ари азҵаара салацәажәеит, аха, ишубарҭоу ала, авакцинациа иадҳәаланы исҳәаз ииашамкәа еилыркааит.

Авакцинациа ихымҧадатәиу аҟазшьа аҳҭоит ҳәа сҳәазшәа аинформациа аладырҵәеит. Ҳәарада, уи мцуп. Авакцинациа ахатәгәаҧхаралоуп ишымҩаҧысуа. Ауаҩсы иара ихала абри азҵаара иӡбоит», — иҳәеит Ҕарибашвили.