Иракли Ҕарибашвили - «Ақырҭуа гәахәтәы»  ҳажәлар кыраамҭала аҭынчреи аҭышәынтәалареи  рзаанагеит, 2012 шықәса жьҭаара 1 азы ҳуааҧсыра ахақәиҭра роуит
Иракли Ҕарибашвили - «Ақырҭуа гәахәтәы»  ҳажәлар кыраамҭала аҭынчреи аҭышәынтәалареи  рзаанагеит, 2012 шықәса жьҭаара 1 азы ҳуааҧсыра ахақәиҭра роуит

«Ақырҭуа гәахәтәы»  ҳажәлар кыраамҭала аҭынчреи аҭышәынтәалареи  рзаанагеит, 2012 шықәса жьҭаара 1 азы ҳуааҧсыра ахақәиҭра роуит», — иҳәеит Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибавшили Шуахеви ахада иҭыҧ азы акандидат Омар Тикараӡе ажәлар данрыдигалоз.

Аиҳабыра рнапхгаҩы ишиҳәаз ала, анапхгаратә гәыҧ еиҿыркааз аҭагылазаашьақәа рышьаҭалоуп   атәыла аҿиара ишаҿу.

«Ақырҭуа гәахәтәы»  ҳажәлар кыраамҭала аҭынчреи аҭышәынтәалареи  рзаанагеит, 2012 шықәса жьҭаара 1 азы ҳуааҧсыра ахақәиҭра роуит.  Абарҭ аҭагылазаашьақәа рышьаҭалоуп  атәыла аҿиара  ишаҿу.  Ҳуааҧсыра аиҳабыратә программақәа зегьы, аресурсқәа зегьы рхы иадырхәар рылшоит. Абарҭ апрограммақәа зегьы ҳрегионқәа рҿиара иазкуп», — иҳәеит Иракли Ҕарибашвили.

 

Акомментари аҟаҵара