Иракли Ҕарибашвили  Амилаҭтә аиҵара рызҵаарақәа рзы Аусеицуреи Ашәарҭадареи рзы Европатәи Аиҿкаара акомиссар  Каират Абдрахманов диҧылеит
Иракли Ҕарибашвили  Амилаҭтә аиҵара рызҵаарақәа рзы Аусеицуреи Ашәарҭадареи рзы Европатәи Аиҿкаара акомиссар  Каират Абдрахманов диҧылеит

Иракли Ҕарибашвили  Амилаҭтә аиҵара рызҵаарақәа рзы Аусеицуреи Ашәарҭадареи рзы Европатәи Аиҿкаара акомиссар  Каират Абдрахманов диҧылеит

Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили  Амилаҭтә аиҵара рызҵаарақәа рзы Аусеицуреи Ашәарҭадареи рзы Европатәи Аиҿкаара акомиссар  Каират Абдрахманов диҧылеит.

Аиҳабыра радминистрациа апресс-маҵзура адыррала, аганқәа рхаҭарнакцәа Қырҭтәылеи Аусеицуреи Ашәарҭадареи рзы Европатәи Аиҿкаара аинститутқәеи қәҿиарала русеицура иалацәажәеит.  Ҷыдала иазгәаҭан  HCNM аофис аҟны аусеицураҿы иҟоу адинамика бзиа.

Қырҭтәыла аҧыза-министр ишиҳәаз ала, Қырҭтәыла   —   атәылауаҩратә зинеиҟарареи аинтеграциеи ирызку ихырҳагоу аполитика аҵакы ҷыда ахьамоу амилаҭрацәаратә тәылоуп. Иара иажәақәа рыла, HCNM  аҟны активла аусеицура ала еиқәыршәаз Атәылауаҩратә зинеиҟарареи аинтеграциеи аҳәынҭқарратә стратегиеи ауснагӡатәқәа рплани  аетникатә, арелигиатә уҳәа, изакәызаалак дыргак ала  еилых ҟамҵакәа, атәылауаа зегьы еиҟароу алшарақәа рзеиқәыршәара иазкуп.  Аҧыза-министр ишазгәеиҭаз ала, Қырҭтәыла ауаҩытәыҩса изинқәа рыхьчара аусхкы аҿы иҳаракӡоу жәларбжьаратәи астандартқәа ирықәныҟәоит, иреиҕьу жәларбжьаратәи аҧышәа ахархәара иазҿлымҳауп.

Аиҧылараҿы ишазгәаҭаз ала, Қырҭтәылеи  HCNM аофиси қәҿиарала русеицура аганахьала иҿырҧшыгоуп аҵара асектор, уи ахатәы бызшәақәа рыла зхаҭабзиара ҳараку аҵара аиура еиқәнаршәоит. Иара убас,  атәылауаҩратә интеграциа аполитика еиуеиҧшым амеханизмқәа рыгәҭа иазгәаҭан  амилаҭтә аиҵара рбызшәақәа рыла аинформациа аиура алшареи, АИХ русуреи, аҳәынҭқарратә программақәеи асервисқәеи  ирызкны инарҭбаау аинформациа аиуреи, акультуратә уснагӡатәқәа рымҩаҧгара ацхраареи.