Иракли Ҕарибашвили – Аиҳабыреи Амилаҭтә банки еиқәшаҳаҭны, қәҿиарала аус еицыруроуп  
Иракли Ҕарибашвили – Аиҳабыреи Амилаҭтә банки еиқәшаҳаҭны, қәҿиарала аус еицыруроуп  

«Аиҳабыреи Амилаҭтә банки еиқәшаҳаҭны, қәҿиарала аус еицыруроуп. Абас, ҳаиқәшаҳаҭны, аҭакҧхықәра дула ҩышықәса мҩаҧаагеит, ҳусеицура алҵшәа бзиа шахылҵыз жәбоит», — иҳәеит Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили.

Аиҳабыра рнапхгаҩы Коба Гвенетаӡе имҩаҧигаз аусуразы ҭабуп ҳәа иаҳәаны, аиҳабыреи Амилаҭтә банки еиқәшаҳаҭны русеицура аҵакы далацәажәеит Амилаҭтә банк ахада иусура аихшьаалатә уснагӡатә аҿы данықәгылоз.

«„Иахьазы, абиуџьет адефицит  2.8 наӡына иаҟароуп, ҵыҧх  10%-тәи аекономикатә азҳара ҳаман, адәныҟатәи ауал акырӡа еиҵаҳтәит, 38%-нӡа иҳармаҷит. Gdp, ҽакала иаҳҳәозар, аҩныҵҟатәи аалыҵ наӡа арбага аҭоурыхтә максимум аҟынӡа ишьҭыҵит, сынтәа 25 миллиард адоллар –  80 миллиард лари иаҟарахоит. Уаҩҧсык изы иҳаҧхьаӡар, 8 000 адоллар иалҵуеит, лари акурс ҭышәынтәалоуп, долларк  2.6-2.65 лари иаҧсоуп.

Иара убас, аусурҭадара арбагагьы аҭоурыхтә минимум аҟынӡа илаҟәит, аҕарра арбагагьы убасҵәҟьоуп ишыҟоу, насгьы, зегьы реиҳа ихадоу, ҩышықәса рыҩныҵҟа иҟоу аекономикатә азҳара абзоурала, ҳаҭыр зқәу Кобеи именеџьменти, абанк анапхгара атәыла авалиутатә резерв аҭоурыхтә максимум аҟынӡа ашьҭыхра алшара роуит. Абас ауп аиҳабыреи Амилаҭтә банки конструктивла, еиқәшаҳаҭны русеицура сшахцәажәо», — иҳәеит  Иракли Ҕарибашвили.