Иракли Ҕарибашвили Адунеизегьтәи аекономикатә форум иалахәы алидерцәа иформалым рланч  - “Аглобалтә усеицура астимул ҿыц” ахы  алаирхәит 
Иракли Ҕарибашвили Адунеизегьтәи аекономикатә форум иалахәы алидерцәа иформалым рланч  - “Аглобалтә усеицура астимул ҿыц” ахы  алаирхәит 

Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили Давос имҩаҧысуа Адунеизегьтәи аекономикатә форум аҳәаақәа ирҭагӡаны имҩаҧгаз адунеи алидерцәа иформалым рланч  – “Аглобалтә усеицура астимул ҿыц” ихы алаирхәит. 

Аланч аҿы асасцәа идикылон  Адунеизегьтәи аекономикатә форум ашьаҭаркҩы, апрофессор Клаус Шваб, амодераторс дыҟан Адуеизегьтәи аекономикатә форум ахада Бренде Борге.