Иракли Анҭаӡе  - Аҵыхәтәантәи амшқәа рзы ампыҵахалатә цәаҳәаҿы крызҵазкәа аинцидентқәа иҟамызт
Иракли Анҭаӡе  - Аҵыхәтәантәи амшқәа рзы ампыҵахалатә цәаҳәаҿы крызҵазкәа аинцидентқәа иҟамызт

Ергнеҭи Аинцидентқәа рпревенциеи рықәҿыҭра амеханизми аиҧылара мҩаҧысуеит.

Аиҧылараҿы аганқәа рхаҭарнакцәа аҵыхәтәантәи ҩымз рыла ампыҵахалатә цәаҳәаҿы иҟалаз аинцидентқәа ирылацәажәоит.

Аҳәынҭқарратә шәарҭадара амаҵзура аналитикатә департамент анапхгаҩы Иракли Анҭаӡе иҳәамҭала, ахадаратә ҵакы змоу азҵаарақәа иреиуп закәандарала иаанкылоу Қырҭтәыла атәылауаа рхақәиҭтәреи,  азакәандаратә бордеризациеи.

Аҵыхәтәантәи аамҭазы  де-факто арежим ала иаанкылоуп фҩык Қырҭтәыла атәылауаа,  урҭ рҟынтә ҩыџьа аҭакра рықәырҵеит.

«Иаҵшьны иазгәасҭар сҭахуп, атехника аконцентрациа аганахьала аҵыхәтәантәи амшқәа рзы ампыҵахалатә цәаҳәаҿы крызҵазкәа аинцидентқәа иҟамызт», — иҳәеит  Иракли Анҭаӡе.