Иракли Ӷарибашвили - Зегьеицырзеиԥшу агәабзиарахьчара апрограмма иабзоураны, хмиллионҩык ҳтәылауаа фмиллиард 300 миллион лари ашәара рықәымшәеит
Иракли Ӷарибашвили - Зегьеицырзеиԥшу агәабзиарахьчара апрограмма иабзоураны, хмиллионҩык ҳтәылауаа фмиллиард 300 миллион лари ашәара рықәымшәеит

2012 шықәсанӡы агәабзиарахьчара абиуџьет 70 миллион лари иаҟаран, зегьеицырзеиԥшу агәабзиарахьчара программа иабзоураны, хмиллионҩык ҳтәылауаа фмиллиард 300 миллион лари ашәара рықәымшәеит, – иҳәеит Қырҭтәыла аԥыза-министр Иракли Ӷарибашвили зегьеицырзеиԥшу агәабзиарахьчара апрограмма жәашықәсатәи аиубилеи инамаданы имҩаԥгаз ауснагӡатә аҿы данықәгылоз.

Аиҳабыра рнапхгаҩы иажәақәа рыла, Агепатит С аеллиминациа апрограмма аҳәаақәа ирҭагӡаны 80 000-ҩык иреиҳаны апациентцәа рҽырыхәшәтәит, апрограмма азы иныхын 3.5 миллион лари иреиҳаны.

„Ишыжәдыруа ала, 2012 шықәсанӡы агәабзиарахьчара абиуџьет 70 миллион лари иаҟаран, зегьеицырзеиԥшу агәабзиарахьчара программа иабзоураны, хмиллионҩык ҳтәылауаа  6 миллиард 300 миллион лари ашәара рықәымшәеит, урҭ абанкқәа рҟынтә акредитқәа ргара рықәымшәеит. Аҳәынҭқарра ари апрограмма азы алнахит бжьмиллиард лари, жашықәса ирылагӡаны ҳауааԥсыра фмиллиард 300 миллион лари аекономиа ҟарҵеит. Агепатит С аеллиминациа апрограмма аҳәаақәа ирҭагӡаны 80 000-ҩык иреиҳаны апациентцәа рҽырыхәшәтәит, апрограмма азы иныхын 3.5 миллион лари иреиҳаны”, – иҳәеит Иракли Ӷарибашвили.