Иракли Ӷарибашвили Заза Алеқсиӡе иԥсра инамаданы адашшылара ҟаиҵеит
Иракли Ӷарибашвили Заза Алеқсиӡе иԥсра инамаданы адашшылара ҟаиҵеит

Қырҭтәыла аԥыза-министр Иракли Ӷарибашвили ақырҭуа аҭоурыхҭҵааҩы, афилолог, арменолог, мрагылараҭҵааҩ Заза Алеқсиӡе иԥсра инамаданы адашшылара ҟаиҵеит.

Қырҭтәыла аҧыза-министр Заза Алеқсиӡе иҭаацәареи иҩызцәеи дрыдашшылоит.

“Иалкаау ақырҭуа аҭоурыхҭҵааҩы, афилолог, арменологи мрагылараҭҵааҩи Заза Алеқсиӡе иҧсра даараӡа сгәы иалсит. Абри аҩыза аҵарауаҩ ду иҧсрала ақырҭуа аҵарадырратә уаажәларра ацәыӡ ду аиуит. Заза Алеқсиӡе иҭаацәареи, иколлегацәеи, иҩызцәеи срыдашшылоит,” – иануп Қырҭтәыла аҧыза-министр иҟаиҵаз адашшылараҿ.