Иракли Ӷарибашвили Израиль аԥыза-министр диԥылеит
Иракли Ӷарибашвили Израиль аԥыза-министр диԥылеит

Қырҭтәыла аҧыза- министр Иракли Ҕарибашвили Израиль ивизит атәыла аԥыза-министр иҟны аиԥылара ала иалагеит.

Қырҭтәыла аҧыза- министр Иракли Ҕарибашвилии Нафтали Беннети атәылақәа ирыбжьоу аусеицура амш аусхәаԥштә иалоу азҵаара хадақәа ирыхәаԥшит.

Израиль аԥыза-министр Нафтали Беннет Қырҭтәыла аҧыза- министр Иракли Ҕарибашвили авизит азы иҭабуп ҳәа иаиҳәеит.

Аиԥылараҿ иазгәаҭан, 2022 шықәсазы ҩганкалатәи еизыҟазаашьақәа риубилеи шазгәарҭо, Қырҭтәылеи Израили адипломатиатә еизыҟазаашьақәа рыбжьарҵеижьҭеи 30 шықәса ҵит.

Иракли Ӷарибашвили Израиль аԥыза-министр иҭабуп ҳәа иаиҳәеит Қырҭтәыла асуверенитети атерриториатә акзаареи рыдгылара азы.

Акомментари аҟаҵара