Иракли Ӷарибашвили Илиа аҩбатәи иахь - Ҳажәлар ибзианы ирдыруеит ҳтәылеи ҳажәлари рзы инышәагӡаз, уажәы инашәыгӡо амиссиа аҵакы
Иракли Ӷарибашвили Илиа аҩбатәи иахь - Ҳажәлар ибзианы ирдыруеит ҳтәылеи ҳажәлари рзы инышәагӡаз, уажәы инашәыгӡо амиссиа аҵакы

Ҳпатриарх аинтронизациа 45 шықәсатәи аиубилеи идысныҳәалар сҭахуп. Шәара ишәымоу амиссиа аҵакы жәала иузҳом.- Ҳажәлар ибзианы ирдыруеит ҳтәылеи ҳажәлари рзы инышәагӡаз, уажәы инашәыгӡо амиссиа аҵакы, – иҳәеит Қырҭтәыла аԥыза-министр Иракли Ӷарибашвили Қырҭтәыла акатоликос-патриарх Илиа аҩбатәи иинтронизациа 45 шықәстәи аиубилеи аҿы даныҟыз.

Аиҳабыра рнапхгаҩы иажәақәа рыла, Анцәа илԥҳа ала, ишәҭыкакаҷуа еидҵоу Қырҭтәыла хара имгакәа шиибо агәра игоит. Даҽазынык иҭабуп ҳәа шәасҳәар сҭахуп”, – иҳәеит аԥыза-министр.