Иракли Ӷарибашвили  - Гәахәара дула дсыдыскылеит ахада Алиев, ҳара азеиԥш хықәкы  ҳамоуп - арегион аҟны аиҩызареи, аҭынчратә усеицуреи мышхәбзазареи рышьақәыргылара
Иракли Ӷарибашвили - Гәахәара дула дсыдыскылеит ахада Алиев, ҳара азеиԥш хықәкы ҳамоуп - арегион аҟны аиҩызареи, аҭынчратә усеицуреи мышхәбзазареи рышьақәыргылара

Ҳара азеиԥш хықәкы ҳамоуп – арегион аҟны аиҩызареи, аҭынчратә усеицуреи мышхәбзазареи рышьақәыргылара, – иҩит “Твиттер” аҿ Қырҭтәыал аԥыза-министр Иракли Ӷарибашвили Азербаиџьан ахада Илҳам Алиев ивизит иадҳәаланы.

Аиҳабыра рнапхгаҩы ишазгәеиҭах ала, Илҳам Алиев иҟны аиԥылараан иахцәажәеит Азербаиџьани Қырҭтәылеи ирыбжьоу астратегиатә партниорреи, аперспективақәеи, апотенциали.

„Гәахәара ду ала дсыдыскылеит ахада Алиев. Аиԥылараан ҳахцәажәеит Азербаиџьани Қырҭтәылеи ирыбжьоу астратегиатә партниорреи, аперспективақәеи, апотенциали. Ҳара азеиԥш хықәкы ҳамоуп – арегион аҟны аиҩызареи, аҭынчратә усеицуреи мышхәбзазареи рышьақәыргылара“, – иҩит Иракли Ӷарибашвили.