Иракли Ӷарибашвили - Евроеидгыла акандидат статус анашьара ала Қырҭтәыла аполиаризациа ихыркәшахоит
Иракли Ӷарибашвили - Евроеидгыла акандидат статус анашьара ала Қырҭтәыла аполиаризациа ихыркәшахоит

 Ажуранлист Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили Братислава, Аглобалтә шәарҭадара афорум аҿы данықәгылоз  аполиаризациа ахыркәшара иазкны зҵаарак изықәиргылеит.

Францыз ажурналист аԥыза-министр диазҵааит: “Ишышәҳәаз, аполиаризациа ахыркәшара 12 рекомендациа иреиуп. Ари азҵаара шәазааҭгыл ишәылшозар” ҳәа.

Иракли Ӷарибашвили ишазгәеиҭаз, евроеидгыла акандидат статус анашьара ала Қырҭтәыла аполиаризациа ихыркәшахоит.