Иракли Ӷарибашвили Citigroup ахылаԥшратә хеилак ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ дипылеит
Иракли Ӷарибашвили Citigroup ахылаԥшратә хеилак ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ дипылеит

Давос авизит аҳәаақәа ирҭагӡаны, Қырҭтәыла аԥыза-министр Иракли Ӷарибашвили Citigroup ахылаԥшратә хеилак ахантәаҩы ихаҭыԥуаҩ Џьеи Колинз дипылеит.

Аиԥылараҿ рыхцәажәеит Қырҭтәыла иҟоу аинвестициатә потенциали атәыла афинанстә центрс аҟаҵара ахырхарҭала аиҳабыра иҟанаҵо иконкрету ашьаҿақәеи.

Ирыхәаԥшыз азҵаарақәа иреиуан Қырҭтәыла аглобалтә бизнес сервисцентр аартра алшара.