Иракли Ӷарибашвили Азербаиџьан Мили Меџьлис ахантәаҩы Саҳиба Гафарова дылԥылеит
Иракли Ӷарибашвили Азербаиџьан Мили Меџьлис ахантәаҩы Саҳиба Гафарова дылԥылеит

Қырҭтәыла аԥыза-министр Иракли Ӷарибашвили Азербаиџьан Мили Меџьлис ахантәаҩы Саҳиба Гафарова дылԥылеит. Ари атәы аарыцҳаит Аиҳабыра радминистрациа аҟынтә.

Аусҳәарҭа аҟынтә ишаарыцҳаз, аганқәа Қырҭтәылеи Азербаиџьани ирыбжьоу аиҩызаратә еизыҟазаашьақәеи астратегиатә партниорре рыхцәажәеит. Ҷыдала иазааҭгылеит економикатә аимадарақәа рырӷәӷәареи арегион азы ихадароу атранспорттә-фымцалашаратә проектқәеи.

Аиҳабыра рнапхгаҩы иажәақәа рыла, атәылақәа рекономикатә комиссиақәа реилатәарақәа рымҩаԥгара ахьеиҭалагаз. 10 шықәсатәи ааҭгылара ашьҭахь, актәи аилатәара Бақәа, Иракли Ӷарибашвили ивизит аан мҩаԥган.

Аганқәа ҷыдала иазааҭгылеит атранспорттәи аенергетикатәи проектқәа: Бақәа-Қарҭ-Џьеиан анефтмҩангага, Бақәа-Қарҭ-Ерзерум агазмҩангага, Аахыҵ Кавказтәи агазмҩангага, TANAP, TAP.

Акомментари аҟаҵара