Иракли Ӷарибашвили - Аинвесторцәа хышықәса ирылагӡаны 1500 мегават амч змоу афымцатә станциақәа рыргылара иахылҵуа адгыларазы асхема ҿыц рыдаҳгалоит
Иракли Ӷарибашвили - Аинвесторцәа хышықәса ирылагӡаны 1500 мегават амч змоу афымцатә станциақәа рыргылара иахылҵуа адгыларазы асхема ҿыц рыдаҳгалоит

« Аинвесторцәа хышықәса ирылагӡаны1500 мегават амч змоу афымцатә станциақәа рыргылара иахылҵуа адгыларазы асхема ҿыц рыдаҳгалоит», — иахьатәи аиҳабыра реилатәараҿ иҳәеит Қырҭтәыла аԥыза-министр Иракли Ӷарибашвили.

Иракли Ӷарибашвили ишазгәеиҭаз, аӡфымцатә станциақәа рыргыларазы аҳәынҭқара алнахуеит 2.2 миллиард доллар.

Аԥыза-министр иажәақәа рыла, Украина ицо аибашьра даҽазнык аанарԥшит аенергоресурсқәа ршәарҭадареи аенергохьыԥшымреи аҵак ду шрымоу. Қырҭтәыла ахатә ӡфымцатә ресурсқәа рхырхәара алагароуп, – иҳәеит Ӷарибашвили.

Аинвесторцәа ирыдаргало асхема ҿыц ала, ахәынҭқарра  1500 мегават амч змоу афымцатә станциақәа рыргылара хышықәса ирылагӡаны аукционқәа рҿы иадгылоит.