Иракли Ӷарибашвили аинтерпелиациа аҵасла лаҵара 27 рзы апарламент аҿы дықәгылоит
Иракли Ӷарибашвили аинтерпелиациа аҵасла лаҵара 27 рзы апарламент аҿы дықәгылоит

Иракли Ӷарибашвили аинтерпелиациа аҵасла лаҵара 27 рзы апарламент аҿы дықәгылоит.

Ари атәы ааицҳаит “Ақырҭуа гәахәтәы” ахантәаҩы Иракли Кобахиӡе.

“Аԥыза-министр ԥшьзҵаарак изырышьҭтит, аинтерпелиациа арегламент аҵас инақәыршәаны лаҵара 27 рзы мҩаԥгахоит”, – иҳәеит Кобахиӡе.

Акомментари аҟаҵара