Иракли Ӷарибашвили  - Аибашьра ахылҵыз аҭагылазашьа цәгьаан Украинеи украинатәи ажәлари аҭынчреи мышхәбзазареи рзеиӷьасшьоит
Иракли Ӷарибашвили - Аибашьра ахылҵыз аҭагылазашьа цәгьаан Украинеи украинатәи ажәлари аҭынчреи мышхәбзазареи рзеиӷьасшьоит

Қырттәыла аԥыза-министр Иракли Ӷарибашвили Украина ахьыԥшымра амш адиныҳәалеит.

“Аибашьра ахылҵыз аҭагылазашьа цәгьаан Украинеи украинатәи ажәлари аҭынчреи мышхәбзазареи рзеиӷьасшьоит!” – иҩит Твиттер аҿы Қырҭтәыла аиҳабыра рнапхгаҩы.