Иракли Ӷарибашвили - Аибашьра алагара амзызқәа иреиуп Украина Нато алалара ахьаҭахыз, алҵшәа ибзиаӡаны иубарҭоуп
Иракли Ӷарибашвили - Аибашьра алагара амзызқәа иреиуп Украина Нато алалара ахьаҭахыз, алҵшәа ибзиаӡаны иубарҭоуп

Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили Братислава, Аглобалтә шәарҭадара афорум аҿы данықәгылоз иҟаиҵаз аҳәамҭала, 2022 шықәсазы Урыстәыла Украина аибашьра изалагаз амзыз дахцәажәеит.

„Амзыз зегьы ижәдыруеит. Аибашьра алагара амзызқәа иреиуп Украина Нато алалара ахьаҭахыз, алҵшәа ибзиаӡаны иубарҭоуп“, –иҳәеит Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили Братислава, Аглобалтә шәарҭадара афорум аҿы данықәгылоз.

Ӷарибашвили иазҵааит Нато арҭбаара аибашьра алагара аичырчаразма ҳәа. Аԥыза ишазгеиҭаз ала, ари азҵаара иадҳәаланы абжьахәаахәҭра иҭахым.

„Ари азҵаара иадҳәаланы абжьахәаахәҭра сҭахым, Урыстәыла аиҳабыра аржәақәа аагарагьы сҭахым. Аибашьра алагара амзызқәа иреиуп Украина Нато алалара ахьаҭахыз, алҵшәа ибзиаӡаны иубарҭоуп“, – иҳәеит Ӷарибашвили.