Иракли Ӷарибашвили ACWA Power ахада, адиректор хада диԥылеит
Иракли Ӷарибашвили ACWA Power ахада, адиректор хада диԥылеит

Қырҭтәыла аҧыза-министр Иракли Ҕарибашвили ACWA Power ахада, адиректор хада Педи Падманаҭан  диԥылеитს. Давостәи Адунеизегьтәи аекономикатә форум аҳәаақәа ирҭагӡаны имҩаҧгаз аиԥылараан аганқәа аинвестициатәи аенергетикатәи зҵаарақәа ирыхәаԥшит.

Аԥыза-министр атәылаҿ иҟоу абизнесҭагылазаашьеи аресурсқәеи иаҳа еиӷьны реилкааразы аилахәыра ахаҭарнак Қырҭтәылаҟа дааиԥхеит.