Иракли Ӷарибашвили абитуриентцәа рахь -  Агәра ганы сыҟоуп, занааҭс иалшәхозаалакгьы, аҧсҭазаараҿы шәхатә мҩа шышәыҧшаауа
Иракли Ӷарибашвили абитуриентцәа рахь -  Агәра ганы сыҟоуп, занааҭс иалшәхозаалакгьы, аҧсҭазаараҿы шәхатә мҩа шышәыҧшаауа

Акыр иаҧсоу абитуриентцәа, шәыҧсҭазаараҿы зегьы реиҳа ихадоу, зегьы реиҳа аҭакҧхықәра зцу амшқәа иалагеит, – Қырҭтәыла аԥыза-министр Иракли Ӷарибашвили ақәҿиарақәа ирзеиӷьаишьеит.

Аиҳабыра рнапхгаҩы ишазгәеиҭаз, агәра ганы дыҟоуп аҵареи, адырреи, аҵарадырреи, абаҩхатәреи  ҳтәыла аҿиаразы ахадаратә ҵакы шрымоу.

“Гәыкала ишәзеиҕьасшьоит қәҿиарала аҧышәара рыҭиреи, аҵаратә ашықәс ҿыц инаркны ауниверситетқәа рҿы аҵара анагӡареи,  ашколқәа рҿы ишәоуз адырра арҭбаареи.  Агәра ганы сыҟоуп, занааҭс иалшәхозаалакгьы, аҧсҭазаараҿы шәхатә мҩа шышәыҧшаауа, ауаажәларраҿы ишәыхәҭоу аҭыҧ шаанышәкыло, шәусура шәхатә аҿиареи мышхәыбзазареи мацара акәымкәа, атәылагьы хырҳагара ду шазаанаго.  Ҳаиҳабыра ирылшо зегьы ҟарҵеит ишәзыманшәалоу академиатә лагылазаареи, шәшәарҭадареи, шәгәабзиареи аиқәыршәаразы”, – иануп адныҳәалара аҿы.

 

Акомментари аҟаҵара