Импыҵахалоу  Цхинвалтәи арегион аҿы иахьа апрезиденттә алхрақәа аҩбатәи атур мҩаҧысуеит
Импыҵахалоу  Цхинвалтәи арегион аҿы иахьа апрезиденттә алхрақәа аҩбатәи атур мҩаҧысуеит

Импыҵахалоу  Цхинвалтәи арегион аҿы иахьа апрезиденттә алхрақәа аҩбатәи атур мҩаҧысуеит.

Ахаҧшьгаратә республика ахада иҭыҧ азы иқәгылоуп ҩыџьа акандидатцәа  — уажәтәи ахада Анатоли Библови апартиа  «Ныхас» алидер  Алан Гаглоеви.

Алырҭақәа иара убас аартуп Нхыҵ Уаҧстәылеи, Москвеи, Аҟәеи.

 

Акомментари аҟаҵара