Импыҵахалоу Гагра амца анхарҭаҩнқәа рҟынӡа инаӡеит
Импыҵахалоу Гагра амца анхарҭаҩнқәа рҟынӡа инаӡеит

Импыҵахалоу Гагра амца анхарҭаҩнқәа рҟынӡа инаӡеит. АИХ адыррақәа рыла, 150 метр рыла аҩнқәа ирзааигәаны абна абылра иаҿуп. Аҭыҧантәи анапхгара ауаа ревакуациазы рҽазыҟарҵоит.

Аҭыҧантәи АИХ адыррақәа рыла,  Афон Ҿыц аҿгьы абна амца ацралеит.

Уаанӡа абылра ахьыҟаз Гал араион аҿы абылра ахыҵхырҭа ҿыцқәа иҟам.