Импыҵахалоу Аԥсныинхо астудентцәа рзы асеминар мҩаԥган
Импыҵахалоу Аԥсныинхо астудентцәа рзы асеминар мҩаԥган

Ацентртә напхгара иахылаԥшуа атериториаҿ аҵара зҵо, импыҵахалоу Аԥсныинхо астудентцәа рзы асеминар «Қырҭтәыла европатәии евроатлантикатәии аинтеграциа апроцесс аҵаки аперспективеи» мҩаԥган. Натои Евроеидгылеи ирызку аинформациатә центр аҿы имҩаԥгаз асеминар рзы аладырхәит 30-ҩык, ақәыԥшцәа рҿаԥхьа дықәгылеит Аинаалареи атәылауаҩратә аиҟарареи рзы аҳәынҭминистр Ҭеа Ахвледиани. Ари атәы аарыцҳаит аминистр лпрессмаҵзура аҟынтә.

Аусҳәарҭа аинформациа ала, аҳәынҭқарратә министр дрыхцәажәеит Қырҭтәыла иҟоу аимакқәа ҭынчмҩала рҭыԥқәҵара аус аҿы Евроеидгыла ароли алҵшәақәеи. Ҭеа Ахвледиани ақәыԥшцәа аинаалара аполитиеи аҭынчратә аԥшьгара «Ашьаҿа еиӷьу аԥеиԥш» азы априоритетқәас амоу дырзааҭгылеит. Аминистр аминистрра апланқәа дырзааҭгылан, азгәалҭеит асоциалтә-економикатә ҭагылазаашьа аиӷьтәреи еиҟәыҭхоу ауааԥсыра рыбжьара адиалоги аусеицуреи рыдгылара хықәкым шамоу

 

Акомментари аҟаҵара