Илиа Дарчиашвили  - Џьеимс Кливерли иҟны аиԥылараҿ Амшын Еиқәа арегион аҵакы ҳахцәажәеит
Илиа Дарчиашвили - Џьеимс Кливерли иҟны аиԥылараҿ Амшын Еиқәа арегион аҵакы ҳахцәажәеит

Џьеимс Кливерли иҟны аиԥылараҿ Амшын Еиқәа арегион аҵакы ҳахцәажәеит. Ҳазааҭгылеит Қырҭтәыла Европа аенергошәарҭадара аус аҿы ааннакыло ароль, – иҳәеит Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистр Илиа Дарчиашвили.

Аминистр иажәақәа рыла, аиԥылараҿ иаҵшьны иазгәаҭан атранзиттәи алогистикатәи арегионтә центр аҵакы.

„Амшын Еиқәа арегион аҵакы ҳахцәажәеит. Ҳазааҭгылеит Қырҭтәыла Европа аенергошәарҭадара аус аҿы ааннакыло ароль. Акцент ҟаҵан Қырҭтәла атранзиттәи алогистикатәи арегионтә центр аҵакы азы. Адетальла ҳахцәажәеит арегион аҟны иҟоу иашәарҭадаратә ҭагылазаашьа, уи Урыстәыла Украина аганахьала имҩаԥнаго агрессиа ашьҭахь иаҳа ицәгьахеит. Украина адгылара аарԥшра аганахьала иҳамаз адыррақәа ҳаиҭныԥсахит. Иазгәаҭан Урыстәыла агрессиа зхызгаз Қырҭтәыла актәи атәыла шакәыз”, – иазгәеиҭеит Дарчиашвили.