Илиа Дарчиашвили - Ҳара ҳазгәдууп Қырҭтәылеи ЕАШ-и абри еиԥш аизыҟазаашьақәа ахьхамо
Илиа Дарчиашвили - Ҳара ҳазгәдууп Қырҭтәылеи ЕАШ-и абри еиԥш аизыҟазаашьақәа ахьхамо

Астратегиатә партниор иҟны аизыҟазаашьақәа аҵак ҷыда рымоуп, – иҳәеит Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистр Илиа Дарчиашвили.

“Астратегиатә партниор иҟны аизыҟазаашьақәа аҵак ҷыда рымоуп, хара ҳазгәдууп Қырҭтәылеи ЕАШ-и абри еиԥш аизыҟазаашьақәа ахьхамо. Ҳминистрра, ҳаиҳабыра хықәкы хадақәа иреиуоуп ҳстратегиатә партниорцәа рҟны есымшатәи арежим аҿы аусеицура амазаара, иҳабжьоу аизыҟазаашьақәа рырҭбаара, рырҵаулара. Америкеи Қырҭтәылеи реизыҟазаашьақәа ҳара ҳзы аҷак ҷыда рымоуп, урҭ ҳреиҷаҳауеит“, – иҳәеит Дарчиашвили.