Илиа Дарчиашвили Евроеидгыла ахеилак Аполитикеи ашәарҭадареи рзы акомитет аделегациа дырҧылеит
Илиа Дарчиашвили Евроеидгыла ахеилак Аполитикеи ашәарҭадареи рзы акомитет аделегациа дырҧылеит

 

Қырҭтәыла адәныҟатәи аусқәа рминистр Илиа Дарчиашвили Евроеидгыла ахеилак Аполитикеи ашәарҭадареи рзы акомитет аделегациа дырҧылеит. Аделегациа Қырҭтәыла иаҭааит ҩымштәи аусуратә визитла.

Аиҧылараҿы хшыҩзышьҭра ҷыда азун Қырҭтылагьы арегионаҿгьы ашәарҭадара аганахьала иҟоу аҭагылазаашьа. Илиа Дарчиашвили асасцәа ирзеиҭеиҳәеит Қырҭтыла импыҵахалоу аҵакырадгьылқәа рҿы агуманитартә ҭагылазаашьеи ашәарҭадара аҭагылазаашьеи  шыцәгьоу.

Аминистр Евроеидгыла ацҳаражәҳәаҩцәа даҽазнык ирзышьақәирҕәҕәеит атәыла анапхгара аимакқәа аҭынчмҩала рҭыҧқәҵара аполитика ишақәныҟәо.  Аделегациа алахәылацәагьы иаҵшьны иазгәарҭеит Евроеидгыла Қырҭтәыла ахьыҧшымреи аҵакырадгьылтә акзаареи ишадгыло. Иара убас, аиҧылараҿы иаҵшьны иазгәаҭан  Қырҭтәыла ароль ду шынанагӡо  Амшын еиқәа арегионаҿ аҭынчреи, аҭышәынтәалареи, зегьы ирзыфеидоу аусеицуреи, аҿиареи, аимадареи аиқәыршәара аус аҿы.

Аиҧылраҿы хшыҩзышьҭра ҷыда азун  Евроеидгылашҟа Қырҭтәыла алалара апроцесс. Акомитет ахаҭарнакцәа даҽазнык Қырҭтәыла адырныҳәалеит акандидат астатус аиура, дара ишырҳәаз ала, Қырҭтәылазы Евроеидгыла ашәқәа аартуп.  Илиа Дарчиашвили даҽазнык ишьақәирҕәҕәеит  атәыла анапхгара европатәи ахырхарҭа ишазгәыку, ареформақәа зегьы рымҩаҧгара ишазыхиоу. Иара асасцәа ирзеиҭеиҳәеит Еврокомиссиала иҳәаақәҵаз ашьаҿақәа рынагӡара апроцесс шымҩаҧысуа, анеҩс, ишиҳәаз ала, акрызҵазкәа апрогресс абзоурала, Қырҭтәыла Евроеидгылашҟа алалара апроцессаҿы анеҩстәи аетапашҟа ииасып ҳәа дгәыҕуеит.