Илиа Дарчиашвили - ЕАР ассамблеиа хада ахада ивизит иҳабжьоу аусеицура ӷәӷәа, аиҿкаараҟны наҟ-наҟтәи аусура Қырҭтәыла активла аҿалархәра ауп иаанаго
Илиа Дарчиашвили - ЕАР ассамблеиа хада ахада ивизит иҳабжьоу аусеицура ӷәӷәа, аиҿкаараҟны наҟ-наҟтәи аусура Қырҭтәыла активла аҿалархәра ауп иаанаго

Адәныҟатәи аусқәа рминистр Илиа Дарчиашвили ЕАР ассамблеиа хада 76-тәи асессиа ахада Абдулла Шаҳид диԥылеит. Дарчиашвили ишааицҳаз, ЕАР ассамблеиа хада ахада ивизит ЕАРи Қырҭтәылеи аусеицура ӷәӷәа шрыбжьоу, аиҿкаараҟны наҟ-наҟтәи аусура Қырҭтәыла активла аҿалархәра ауп иаанаго.

Адәныҟатәи аусқәа рминистрра апрессмазура аинформациаҿ ишану ала, аиԥылараҿ Қырҭтәыла импыҵахалоу арегионқәа рҿы ицәгьахаз ашәарҭадаратә ҭагылазаашьеи, ауаҩытәыҩса изинқәеи агуманитартә ҭагылазаашьеи, Урыстәыла агаз ахыжҵақәа рынамгӡареи ирыхәаԥшит.

Адәныҟатәи аусқәа рминистр ЕАР ассамблеиа хада 76-тәи асессиа ахада иҭабуп ҳәа иаиҳәеит Қырҭтәыла асуверенитети атерриториатә акзаара адгылареи рзы.

ЕАР ассамблеиа хада 76-тәи асессиа ахада Абдулла Шаҳид Қырҭтәыла аофициалтә визитла  иахьа даҭааит. Ари ЕАР ассамблеиа хада ахада Қырҭтәыла раԥхьаӡатәи ивизитуп. Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра аинформациа ала, авизит аҳәаақәа ирҭагӡаны ЕАР ассамблеиа хада 76-тәи асессиа ахада Қырҭтәыла ахада Саломе Зурабишвилии, Қырҭтәыла аԥыза-министр Иракли Ӷарибашвилии, апарламент ахантәаҩы Шьалуа Папуашвилии Адәныҟатәи аусқәа рминистр Илиа Дарчиашвилии дырԥылоит. Адәныҟатәи аусқәа рминистрраҿ имҩаԥысуа аиԥылара ашьҭахь аганқәа аҳәамҭақәа еицыҟарҵоит.

Қырҭтәыла авизит аан ЕАР ассамблеиа хада 76-тәи асессиа ахада ампыҵахаларатә цәаҳәаҿ иҟоу аҭагылазаашьа гәеиҭоит, Ҵеровани ақыҭаҿ мчыла ихгоу ауааԥсыра дырԥылоит, иара убас Абдулла Шаҳид Кахеҭи ддәықәланы, арегион атуристтә потенциал зеиԥшроу гәеиҭоит.

Ари атәы аанацҳаит Қырҭтәыла Адәныҟатәи аусқәа рминистрра .

Акомментари аҟаҵара