Илиа Дарчиашвили  Буенос-Аирес асас дахь ититул ианашьоуп
Илиа Дарчиашвили  Буенос-Аирес асас дахь ититул ианашьоуп

 

Қырҭтәыла адәныҟатәи аусқәа рминистр Илиа Дарчиашвили, Аргентина иофициалтә визит аҳәаақәа ирҭагӡаны,  Буенос-Аирес азакәанҧҵаратә орган даҭааит, уаҟа, автономтә ақалақь анапхгара рыӡбарала,   Буенос-Аирес асас дахь ититул ианашьан.

Анашьамҭаҭара ацеремониаҿ иқәгылеит  Буенос-Аирес авице-ахада  Матиас Лопеси Қырҭтәыла адәныҟатәи аусқәа рминистр  Илиа Дарчиашвилии Аргентина иҟоу Қырҭтәыла ацҳаражәҳәаҩ  Гварам Хандамишвилии.

Илиа Дарчиашвили ақалақь анапхгара ҭабуп ҳәа раҳәаны, Қырҭтәылеи Аргентинеи реизыҟазаашьақәа дрылацәажәеит.

Буенос-Аирес азакәанҧҵаратә орган аҿы, аганқәа рхаҭарнакцәа, Қарҭтәи Сакребулои автономтә ақалақь  Буенос-Аиреси рыбжьара аусеицура амеморандум рнапы аҵарҩит.