Илҳам Алиев -  Агәра ганы сыҟоуп ҳгәылара иҟоу аҳәынҭқаррақәа атранспорттә корридорқәа раҧҵара апроцесс ишалахәуа  
Илҳам Алиев -  Агәра ганы сыҟоуп ҳгәылара иҟоу аҳәынҭқаррақәа атранспорттә корридорқәа раҧҵара апроцесс ишалахәуа  

Илҳам Алиев –  Агәра ганы сыҟоуп ҳгәылара иҟоу аҳәынҭқаррақәа атранспорттә корридорқәа раҧҵара апроцесс ишалахәызаауа

 

«Агәра ганы сыҟоуп ҳгәылара иҟоу аҳәынҭқаррақәа атранспорттә корридорқәа раҧҵара апроцесс ишалахәызаауа», — иҳәеит Азербаиџьан ахада Илҳам Алиев Москва имҩаҧгаз хганктәи аиҧылара ашьҭахь Владимир Путини иареи еицымҩаҧыргаз апрессконференциаҿы.

«Азербаиџьангьы, Шәамахьтәылагьы, Урыстәылагьы атранспорттә коммуникациақәа раартра иазҿлымҳауп, иара убас, уи ҳгәылара иҟоу атәылақәагьы ринтересқәа ирылоуп. Агәра ганы сыҟоуп ҳгәылара иҟоу аҳәынҭқаррақәа арегион аҿы атранспорттә корридорқәа раҧҵара апроцесс ишалахәызаауа. Ҳара ирласӡаны алҵшәа ҳазҭаша ахырхарҭақәа рыҧшаара наҳагӡароуп», — иҳәеит Алиев.

Иара иажәақәа рыла, 2020 шықәса абҵара 9 рзы рнапы зҵарҩыз аиқәшаҳаҭра апунктқәа реиҳара нарыгӡахьеит. Алиев ишазгәеиҭаз ала, Москва имҩаҧгаз аиҧылара арегион аҭышәынтәаларазы аҵакы ду амоуп.