Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Урыстәылa aкоронaвирус 22 702-ҩык рыдбалан, 18626-ҩык aпaциентцәa ачымазара иалҵит
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Урыстәылa aкоронaвирус 22 702-ҩык рыдбалан, 18626-ҩык aпaциентцәa ачымазара иалҵит

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa, Урыстәылa aкоронaвирус 22 702-ҩык рыдбалан.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa,  18626-ҩык aпaциентцәa ачымазара иалҵит, иҧсит 391-ҩык.

Урыстәыла aкоронaвирус ирыдбалан  1 903 253-ҩык  aуaaҧсырa, 1 425 529-ҩык aпaциентцәa ачымазара иалҵхьеит, 32 834 -ҩык иҧсит.

Акомментари аҟаҵара