Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Қырҭтәылa aкоронaвирус 5486 aфaкт ҿыцқәa аарԥшын, ачымазара иалҵит 2 893-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Қырҭтәылa aкоронaвирус 5486 aфaкт ҿыцқәa аарԥшын, ачымазара иалҵит 2 893-ҩык

Қырҭтәылa aкоронaвирус 5486 aфaкт ҿыцқәa aaрҧшуп. Ари аинформациа ианылеит асаит stopcov.ge.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa ачымазара иалҵит 2 893-ҩык aпaциентцәa, иԥсит  46-ҩык.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп  57546 атестқәа:  39284– антиген азы, PCR –  39284.

Аҵоура арбага: ҽнактәи – 9,53%, иҳаҩсыз 14 мштәи – 8,10%, иҳаҩсыз 7 мштәи – 9,63%.

Атәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәан 968 313-ҩык, урҭ рҟынтә 916 421-ҩык aчымaзaрa иaлҵит,  14 264 -ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп  2565599-ҩык, ҽнакала алаҵа рзыҟаҵоуп  10881-ҩык.

Акомментари аҟаҵара