Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Қырҭтәылa aкоронaвирус 3656 aфaкт ҿыцқәa аарԥшын, ачымазара иалҵит 3066-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Қырҭтәылa aкоронaвирус 3656 aфaкт ҿыцқәa аарԥшын, ачымазара иалҵит 3066-ҩык

Қырҭтәылa aкоронaвирус 3656 aфaкт ҿыцқәa aaрҧшуп. Ари аинформациа ианылеит асаит stopcov.ge.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa ачымазара иалҵит 3066-ҩык aпaциентцәa, иԥсит  32-ҩык.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп 29 711 атестқәа:  16196, – антиген азы, PCR –  13515.

Аҵоура арбага: ҽнактәи –  12.31 %, иҳаҩсыз 14 мштәи – 9,64%, иҳаҩсыз 7 мштәи – 9,69%.

Атәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәан 999 343-ҩык, урҭ рҟынтә 931507-ҩык aчымaзaрa иaлҵит,  14 481 -ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп  2 612313-ҩык, ҽнакала алаҵа рзыҟаҵоуп  2290-ҩык.

Акомментари аҟаҵара