Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Қырҭтәылa aкоронaвирус 3590 aфaкт ҿыцқәa аарԥшын, ачымазара иалҵит 1955-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Қырҭтәылa aкоронaвирус 3590 aфaкт ҿыцқәa аарԥшын, ачымазара иалҵит 1955-ҩык

Қырҭтәылa aкоронaвирус 3590 aфaкт ҿыцқәa aaрҧшуп. Ари аинформациа ианылеит асаит stopcov.ge.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa ачымазара иалҵит 1955 -ҩык aпaциентцәa, иԥсит  67-ҩык.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп  39315 атестқәа:  26302 – антиген азы, PCR –  13013.

Аҵоура арбага: ҽнактәи – 9.13%, иҳаҩсыз 14 мштәи – 5.67%, иҳаҩсыз 7 мштәи –  6.26%.

Атәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәан 942173-ҩык, урҭ рҟынтә  904903-ҩык aчымaзaрa иaлҵит,  14009-ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп  2520230 -ҩык, ҽнакала –  4520-ҩык.

Акомментари аҟаҵара