Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Қырҭтәылa aкоронaвирус 2953 aфaкт ҿыцқәa аарԥшын, ачымазара иалҵит 1085-ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Қырҭтәылa aкоронaвирус 2953 aфaкт ҿыцқәa аарԥшын, ачымазара иалҵит 1085-ҩык

Қырҭтәылa aкоронaвирус 2953 aфaкт ҿыцқәa aaрҧшуп. Ари аинформациа ианылеит асаит stopcov.ge.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa ачымазара иалҵит 1085-ҩык aпaциентцәa, иԥсит  31-ҩык.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп  25 745 атестқәа:  15 240– антиген азы, PCR –  10 505.

Аҵоура арбага: ҽнактәи – 11,47%, иҳаҩсыз 14 мштәи – 7,76%, иҳаҩсыз 7 мштәи – 9,57%.

Атәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәан 962827-ҩык, урҭ рҟынтә 913528-ҩык aчымaзaрa иaлҵит,  14218-ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп  2553749-ҩык, ҽнакала алаҵа рзыҟаҵоуп  1 899-ҩык.

Акомментари аҟаҵара