Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Қырҭтәылa aкоронaвирус 2676 aфaкт ҿыцқәa аарԥшын, ачымазара иалҵит 2966–ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Қырҭтәылa aкоронaвирус 2676 aфaкт ҿыцқәa аарԥшын, ачымазара иалҵит 2966–ҩык

Қырҭтәылa aкоронaвирус 2676 aфaкт ҿыцқәa aaрҧшуп. Ари аинформациа ианылеит асаит stopcov.ge.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa ачымазара иалҵит 2966ҩык aпaциентцәa, иԥсит  63-ҩык.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп  42772 атестқәа:  28677  – антиген азы, PCR –  14095​.

Аҵоура арбага: ҽнактәи – 6.26%, иҳаҩсыз 14 мштәи – 5.74%, иҳаҩсыз 7 мштәи –  5.02%.

Атәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәан 928030-ҩык, урҭ рҟынтә  888022-ҩык aчымaзaрa иaлҵит,  13646-ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп  2481500-ҩык, ҽнакала –  13377-ҩык.

Акомментари аҟаҵара