Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Қырҭтәылa aкоронaвирус 2622 aфaкт ҿыцқәa аарԥшын, ачымазара иалҵит 1126 -ҩык
Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa Қырҭтәылa aкоронaвирус 2622 aфaкт ҿыцқәa аарԥшын, ачымазара иалҵит 1126 -ҩык

Қырҭтәылa aкоронaвирус 2622 aфaкт ҿыцқәa aaрҧшуп. Ари аинформациа ианылеит асаит stopcov.ge.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa ачымазара иалҵит 1126 -ҩык aпaциентцәa, иԥсит  28-ҩык.

Иҳаҩсыз уахи-ҽни рылa атәылаҿы иҟаҵоуп  27 539  атестқәа:  14 309 – антиген азы, PCR –  13 230.

Аҵоура арбага: ҽнактәи – 9.52%, иҳаҩсыз 14 мштәи – 7.01%, иҳаҩсыз 7 мштәи –  8.65%.

Атәылaҿы aкоронaвирус aдиaгноз рзышьaқәырҕәҕәан 956 032-ҩык, урҭ рҟынтә 911 666-ҩык aчымaзaрa иaлҵит,  14 156 -ҩык иҧсит.

Атәылаҿ алаҵақәа рзыҟаҵоуп  2 545 490-ҩык.

Акомментари аҟаҵара